top of page

DONEER!

De Stichting e-Lise is een maatschappelijke organisatie (NGO) zonder winstoogmerk. Alle middelen worden ingezet voor het verbeteren van de uitgangspositie voor kernenergie, en de maatschappelijke steun daarvoor, in de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering, armoede, luchtvervuiling en waterschaarste.

Uw bijdrage is essentieel voor het bereiken van deze doelen!


Steun ons door uw donatie op:

Naam: Stichting e-Lise
IBAN: NL28 INGB 0009 4492 56

Charity Informatie

Geregistreerd als: Stichting e-Lise
Opgericht op 30 december 2020, te Arnhem
Kamer van Koophandel: 81398484
Gevestigd te Utrecht, Radonweg 1

De stichting heeft een ANBI-status

Statuten

Beleidsplan

Begroting

 

Doel en missie

In de statuten staan doel en missie van de Stichting e-Lise als volgt omschreven:

1. De stichting heeft ten doel: het politieke, maatschappelijke en economische draagvlak voor kernenergie te vergroten vanuit de visie dat kernenergie een sleutelrol kan spelen in een eerlijke verdeling van welvaart en groei, in Nederland maar zeker ook in zich nog ontwikkelende landen; en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door zich in te zetten, in Nederland en daarbuiten, voor een energiesysteem dat betrouwbaarder, efficiënter, goedkoper is, minder ruimte en grondstoffen vergt en minder belastend voor leefomgeving, milieu en klimaat is dan een systeem dat is gebaseerd op fossiele energiedragers dan wel op uitsluitend ‘hernieuwbare’ energie. Dit energiesysteem omvat een totaalconcept voor de inzet van kernenergie dat zich kenmerkt onder andere maar niet uitsluitend door enerzijds diversificatie van de output van kerncentrales (naast elektriciteit bijvoorbeeld waterstof, synthetische brandstoffen, schoon water, stadswarmte en proceswarmte) en anderzijds door een gesloten brandstofcyclus op basis van uranium, thorium of plutonium alsook door nuttig gebruik van splijtingsproducten.

De Stichting wil de randvoorwaarden in kaart brengen en helpen realiseren waaronder op economisch en maatschappelijk vlak een goede business case ontstaat voor dit totaalconcept voor de inzet van kernenergie. De Stichting zet zich tevens in voor het realiseren van deze randvoorwaarden met als doel het tot stand brengen van duurzame kernenergie, en daarmee blijvende maatschappelijke steun voor de schoonst mogelijke energievoorziening voor een moderne maatschappij.

Bestuursleden stichting e-Lise

Voorzitter: Mathijs Beckers
Secretaris: Gijs Zwartsenberg
Penningmeester: Albert van der Wijk

De stichting is opgericht op 30 december 2020. In de statuten is vastgelegd dat 2021 het eerste verslagjaar zal zijn dat de stichting zal publiceren. Dat zal gebeuren op deze pagina.

bottom of page